Bestyrelse  
  Vedtægter  
 

Vedtægter for grundejerforeningen Ryttervænget Toftlund 

  

Indholdsfortegnelse: 

Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted § 1-2 

Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds § 3-5 

Kap. 3 Foreningens formål og opgaver § 6-7 

Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen § 8-12 

Kap. 5 Foreningens ledelse og administration § 13-20 

Kap. 6 Regnskab og revision § 21-22 

Kap. 7 Forskellige bestemmelser § 23-25 

 

Kapitel 1 - Foreningens navn og hjemsted 

  

§ 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Ryttervænget Toftlund". 

§ 2. Foreningens hjemsted er Tønder Kommune. 

 

Kapitel 2 - Foreningens område og medlemskreds 

§ 3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 1.2-29. 

§ 4 stk. 1 Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde, som er beliggende inden for foreningens område. 

§ 5 Stk. 1 Foreningens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, træffe beslutning om at foreningens område skal udvides, således at ejere af grunde, der ligger uden for foreningens område, men som grænser til dette, kan optages som medlemmer af foreningen, at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende område og, at grundejerforeningen skal opdeles, i to eller flere selvstændige foreninger. 

Stk. 2 Beslutning efter stk. 1 kræver Byrådets godkendelse. 

Stk. 3 Hvis grunde, hvorpå der ikke hidtil har hvilet forpligtelse til at være medlem af en grundejerforening, inddrages under foreningens område, skal et således opnået medlemskab være bindende for de fremtidige ejere af de pågældende grunde, hvorfor der skal ske tinglysning af servitutbestemmelse herom. 

Kapitel 3 - Foreningens formål og opgaver 

§ 6 Stk. 1 Grundejerforeningen forestår evt. etablering samt drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen. 

Stk. 2 Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning herom, medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme. 

Stk. 3 Grundejerforeningen er berettiget til at opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. 

§ 7 Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser. 

Kapitel 4 - Medlemmernes forhold til foreningen 

§ 8 Stk. 1 Generalforsamlingen afgør, finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver 

Stk. 2 Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag. 

Stk. 3 Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal medlemmet betale alle omkostninger ved inddrivelsen. Derudover skal der betales et rentebeløb pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb. Rentebeløbet fastsættes i overensstemmelse med renteloven. 

Stk. 4 Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen. 

§ 9 Stk. 1 Et medlem betaler bidrag for hver grund, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af foreningen. 

Stk. 2 Tønder kommune betaler et tilsvarende medlemsbidrag for hver grund kommunen ejer, og som er udstykket og byggemodnet.  

§ 10 Stk. 1 I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.  

Stk. 2 I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. 

Stk. 3 Det enkelte medlem er endvidere efter generalforsamlingens beslutning pligtig at stille sikkerhed for foreningens krav mod medlemmet, dog maksimalt 50.000 kroner.  

§ 11 Stk. 1 Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og har intet krav på foreningens formue. 

Stk. 2 Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne, eventuel refusion af bidrag, er et mellemværende mellem sælger og køber.  

Stk. 3 Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl. 

§ 12  Et medlem har på generalforsamlingen en stemme uanset hvor mange grunde medlemmet ejer. 

Kapitel 5 - Foreningens ledelse og administration 

§ 13 Stk. 1 Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. 

Stk. 2 Medlemmer af ejerens husstand inden for grundejerforeningens område har ret til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Tønder kommune fraskriver sig møde- og stemmeret i grundejerforeningen.  

§ 14 Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, i Toftlund. 

Stk. 2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem til den i medlemsprotokollen anførte adresse. 

Stk. 3 Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne og reviderede årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår. 

Stk. 4 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 

Stk. 5 Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. 

Stk. 6 På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen. 

4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. 

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og evt. indskud. 

6. Valg af formand. 

7. valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 

8. Valg af billagskontrollør og bilagskontrollørsuppleant. 

9. Evt. valg af administrator, jf. §19, stk. 2. 

10. Eventuelt. 

Under "eventuelt" kan der ikke sættes forslag under afstemning. 

§ 15 Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst ¼ af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives. 

Stk. 2 Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli og december måned dog ikke medregnes. 

Stk. 3 Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen. 

§ 16 Stk. 1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen. 

Stk. 2 Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre der foreligger anmodning om skriftlig afstemning. 

Stk. 3 Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter. 

Stk. 4 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed forkastes forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke. 

Stk. 5 Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende. 

Stk. 6 Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem. 

§ 17 Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. 

§ 18 Stk. 1 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. 

Stk. 2 Bestyrelsen samt to suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Kasser og 2 medlemmer vil være på genvalg på den første ordinære generalforsamling efter stiftelse af grundejerforeningen. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 3 Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 4, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv blandt grundejerforeningens medlemmer indtil førstkommende generalforsamling. 

Stk. 4 Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet. 

§ 19 Stk. 1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen. 

Stk. 2 Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt administrator. 

Stk. 3 Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v. 

Stk. 4 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. 

Stk. 5 Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde. 

Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. 

Stk. 7 Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 8 Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et   bestyrelsesmedlem. 

§ 20 Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen.  

Kapitel 6 - Regnskab og revision 

§ 21 Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og til 31. december samme år. 

Stk. 2 Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 3 Regnskabet tilstilles revisor inden den 15. januar og skal af denne være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen. 

§ 22 Stk. 1 Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn. 

Stk. 2 Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 2000 kr. 

Kapitel 7 - Forskellige bestemmelser 

§ 23 Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, eller såfremt 1/4 af grundejerforeningens medlemmer ønsker dette. 

§ 24 Stk. 1 Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer. 

Stk. 2 Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget. 

§25 Omkostningerne til foreningens stiftelse afholdes af foreningen.